o nás

Spoločnosť KOMPOZITUM s.r.o. vyrába uhlografitové,
elektrografitové a siliciumkarbidové materiály s násled-
ným opracovaním na finálne výrobky. Hlavnými výrob-
kami pre rôzne oblasti priemyslu sú tesniace krúžky,
klzné ložiská, segmentové krúžky, vodiace lišty, výhrev-
né elementy, lopatky sintračné podložky pre PVD/CVD,
kokily a tŕne pre zlievárenstvo, odnímače a posúvače pre
sklársky priemysel, miešadlá a kokily pre odlievanie hli-
níka, kelímky a formy pre zlatnícky a oceliarsky priemysel.
Spoločnosť bola založená v roku 1990. Svoju výrobnú čin-
nosť začínala v starých výrobno-administratívnych priesto-
roch so 6 pracovníkmi. Dynamicky sa rozvíjajúca spoloč-
nosť si svojou flexibilitou, dodacími termínmi ,,Just in Time,,
konkurenčnými cenami a inovatívnymi prístupmi vo vý-
robnom procese získala čoraz väčší podiel na trhu stred-
nej a východnej Európy a postupne začínala uplatňovať
svoje výrobky na svetových trhoch a v západnej Európe.
Príkladom významných odberateľov v oblasti mechanic-
kých upchávok sú svetoznáme firmy ESD EKATO a JOHN
CRANE. V roku 1999 naša spoločnosť KOMPOZITUM s.r.o.
ako jediná na Slovensku začala s výrobou silicium-karbi-
dových výrobkov SiSiC. Výrobou SiSiC, ktorý patrí medzi
najkvalitnejšie keramické materiály vyznačujúce sa
vysokou tvrdosťou, odolnosťou voči opotrebeniu
a použiteľnosťou v širokom spektre pracovných médií
sa spoločnosť zaradila medzi popredných svetových
výrobcov so širokou paletou uhlografitových, elektrogra-
fitových a keramických výrobkov pre klzné a tesniace
aplikácie a aplikácie tepelného spracovania. Výstavbou
nových výrobno-administratívnych priestorov v roku 2001
a 2004 spoločnosť vytvorila ďalší potenciál rastu v oblasti
opracovania a impregnácie uhlografitových a elektrogra-
fitových materiálov a zároveň zvýšila GOODWILL spoloč-
nosti, čím získala dôveryhodnejší status u zahraničných
partnerov. K rozvoju spoločnosti prispela aj modernizácia
výroby prostredníctvom inovatívnych CNC technológií - sú-
struhy, brúsky a obrábacie centrá. Použitím najmodernej-
ších CNC technológií a kovoimpregnačného autoklávu pre
vysokotepelné kovy sa zvýšila technologická úroveň a pro-
duktivita práce spoločnosti. V roku 2004 spoločnosť
KOMPOZITUM s.r.o. zamestnávala viac ako 35 vysoko-
kvalifikovaných pracovníkov. V období rokov 2004 až 2008
KOMPOZITUM dodávalo výrobky viac ako 300 stálym zá-
kazníkom v Európe, Ázii, Severnej a Južnej Amerike, čím
sa spoločnosť zaradila medzi popredných výrobcov a 
opracovateľov uhlografitových, elektrografitových a sili-
ciumkarbidových výrobkov.
V súčasnosti zamestnáva spoločnosť KOMPOZITUM s.r.o.
už viac ako 45 zamestnancov, ktorí vytvárajú predpoklad
ďalšieho progresívneho rastu spoločnosti v nasledujúcich
rokoch.
KOMPOZITUM s.r.o. je predstaviteľom dynamicky sa rozví-
jajúcej spoločnosti so schopnosťou flexibilne reagovať na
aktuálne potreby trhu. Za úspechom spoločnosti sa skrýva
pracovná kreativita profesionálneho kolektívu ľudí, ktorí
každodenne prispievajú k modernému smerovaniu.
KOMPOZITUM postupne zvyšovalo kapacitné možnosti
spracovania materiálov a v roku 2014 spracovalo viac ako
300 ton materiálu za všetky strediská výroby. Pri súčasných
cieľoch spoločnosti zvyšovať sofistikovanosť výroby,
zefektívňovať výrobné procesy a produktivitu práce je
nevyhnutné využitie najmodernejších CNC technológii.
KOMPOZITUM disponuje ôsmimi CNC zariadeniami, pílou
na rezanie základného grafitového materiálu do šírky 750
a dĺžky 3000 mm, kompletnými zariadeniami na výrobu
uhlíkového materiálu a autoklávmi pre impregnácie živi-
cami a kovmi. Spoločnosť KOMPOZITUM oprávnene získa-
la uznanie v segmente impregnácií uhlíkových skeletov
vysoko-tepelnými kovmi, ktoré sú s úspechom využíva-
né ako zberače prúdu aj pre najrýchlejšie vlaky sveta.
Spoločnosť naďalej rozvíja aj najstaršiu časť svojho vý-
robného programu, ktorým sú tribologické aplikácie.
V tejto oblasti aplikácií zabezpečuje výrobu a merania
tesniacich krúžkov a upchávok pri simulovanom dlho-
dobom zaťažení v rôzne náročných podmienkach. Spo-
ločnosť disponuje laboratórnymi meracími zariadeniami
na meranie tepelnej vodivosti,
elektrického odporu, drsnosti povrchu, pevnosti

v tlaku a v ohybe, tvrdosti, tepelnej difuzity a kontrolu

ultrazvukom. KOMPOZITUM sa spolieha na trojstupňovú

výstupnú kontrolu. Úspech spoločnosti KOMPOZITUM je

založený na kreativite, a flexibilite pracovníkov,

diverzifikácii výroby a etickom prístupe voči našim

obchodným partnerom.