segmentové krúžky, piestne krúžky

materiál: elektrografit
impregnácie: živica, antimón
• segmentové tesniace krúžky
• segmentové krúžky pre tesnenie hriadelí turbín
• segmentové tesniace krúžky do kompresorov
  a lodných čerpadiel
• piestne a vodiace krúžky do piestových bezolejových
  kompresorov

aplikácie radiálno-axiálnych tesniacich piestnych
a viacdielnych krúžkov:
• tesnenie hriadelí na ventilátoroch
• tesnenie lodných zariadení – kompresory a čerpadlá
• tesnenie vodných turbín – Francisova
  a Kaplanova turbína
• tesnenie bezolejových kompresorov

jedinečné vlastnosti týchto výrobkov je možné
využiť v nasledovných aplikáciách,
v ktorých prevyšujú klasické materiály:
• unikátné vlastnosti pri vysokých prevádzkových
   teplotách bez primazávania
• výhodné chemické vlastnosti týchto
   materiálov nespôsobujú koróziu
   v agresívnych médiach ako napr.
   v kyselinách, hydroxidoch, parách
   a plynoch, čím prevyšujú možnosti použitia
   klasických tesniacich materiálov
• špecifické vlastnosti týchto tesniacich
   materiálov v aplikáciách, kde nie je možné použiť
   kovové tesniace materiály
• výhodné použitie v aplikáciách, kde v dôsledku
   zmien teplôt pri nábehu hriadelí dochádza
   k rôznym rozťažnostiam hriadelí v závislosti
   od použitia materiálu a kde by mohli
   klasické tesnenia spôsobiť škody