aplikácie

Použitie uhlografitových, elektrografitových a silícium-
karbidových klzných tesniacich krúžkov do mechanic-
kých upchávok pre rôzne typy čerpadiel a zariadení
závisí od podmienok v akých tieto materiály pracujú
a podľa ktorých je potrebné zvoliť vhodný materiál
a impregnáciu. Podmienky určujúce typ materiálu
a impregnácie pre jednotlivé aplikácie závisia od viace-
rých technických parametrov a požiadaviek ako napr.
teplota pri aplikácií, čerpané alebo tesnené médium
a jeho chemické vlastnosti - kyselé, zásadité a neutrál-
ne, trenie pri aplikácií s primazávaním, bez primazáva-
nia alebo kde sa tieto stavy striedajú. Medzi najčastejšie
požiadavky patrí nepriepustnosť a odolnosť proti
opotrebeniu, ktoré zaručujú impregnácie, zvolené
podľa chemických vlastností prostredia a protikusu
v aplikácii.
Pri klzných ložiskách, ktoré môžu byť radiálne alebo
prírubové v aplikácií bez primazávania by mal byť
ložiskový otvor hladký bez drážok. V prípade, že
ide o aplikáciu s primazávaním by mal byť otvor
s pozdĺžnou alebo špirálovou drážkou. Zapúzdrené
ložiská do nerezových puzdier sú vhodné pre tesne-
nie hriadelí, pretože pri teplotných výkyvoch nerezová
obruba zaručuje konštantnú tesniacu vôľu.
Uhlografitové a grafitové axiálno - radiálne segmen-
tové tesnenia rozdeľujeme na dotykové a bezdotyko-
vé. Tieto typy tesnení sa používajú väčšinou na tesnenie
rotujúcich hriadelí a axiálne sa pohybujúcich piestnic
rôznych zariadení. Dotykové tesnenia sú v stálom kon-
takte s protikusom a sú vystavené stálemu opotrebeniu.
Bezdotykové tesnenia pozostávajú z jednodielneho ale-
bo viacdielneho tesniaceho krúžku a zaručujú presne
definovanú vôlu od tesnenej hriadeli. Výber impregná-
cie závisí od viacerých technických parametrov. Medzi
najčastejšie ukazovatele patrí : teplota – pri teplote nad
400 °C sa tieto materiály používajú bez impregnácie,
požiadavky na nepriepustnosť uhlíkového materiálu vy-
žadujú impregnáciu materiálu, ktorej typ sa stanovuje
podľa chemických vlastností prostredia alebo tesnené-
ho média, ktoré môže byť vo všeobecnosti kyslé – živi-
cová impregnácia, zásadité – impregnácia kovom ale-
bo neutrálne – možné sú obe impregnácie.
U tesniacich krúžkov a vodiacich ložísk na parné hla-
vy je dôležité, aby tesniaci krúžok s konvexnou alebo
konkávnou guľovou plochou bol nepriepustný a doko-
nale tesnil vodnú paru alebo výhrevný olej na parnej
hlave. Pre tieto aplikácie je vhodný uhlografitový mate-
riál. Výber typu impregnácie závisí od technických pa-
rametrov ako sú teplota a chemické zloženie média.
Lopatky a vodiace lišty z uhlografitového a elektro-
grafitového materiálu sú používané v rotačných kom-
presoroch a bezolejových vývevách. Výber impregnácie
závisí hlavne od teploty pri aplikácii a od požiadaviek
na chemickú odolnosť. Výhodou pri použití uhlíkových
lopatiek a lamiel je dobrá samomazná schopnosť,
menšia hlučnosť v zariadení kde pracujú a vysoká che-
mická odolnosť proti agresívnym médiám.