opracovanie

Spoločnosť KOMPOZITUM sa okrem výroby vlastného
uhlíkového materiálu špecializuje i na viaceré spôsoby
opracovania uhlíkových a grafitových materiálov. Naša
spoločnosť umožňuje svojim zákazníkom opracovanie
nimi dodaných materiálov v súlade ich požiadavkami
a technickou špecifikáciou. Na základe dlhoročných
skúseností vyplývajúcich z neustáleho procesu zefek-
tívňovania výroby dokážeme riadiť interné procesy s 
cieľom poskytnúť zákazníkovi konkurencieschopné ce-
ny opracovaných výrobkov.